TYPUJ PODIUM PUCHARU ŚWIATA
Z HEAD!

Nasi zawodnicy: Lara Gut, Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal i Alexis Pinturault mają na swoim koncie pierwsze zwycięstwa i punkty tego sezonu a my przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs, polegający na typowaniu podium wybranych zawodów Pucharu Świata.

Pomiędzy 14 grudnia 2016 a 29 stycznia 2017 wytypuj swoich faworytów do podium Alpejskiego Pucharu Świata i wygraj cenne nagrody. Formularze konkursowe i zawody biorące udział w konkursie dostępne będą na stronie od czasu rozpoczęcia zabawy do momentu planowanego rozpoczęcia danych zawodów Pucharu Świata. Każdy prawidłowo wytypowany zawodnik to 1 punkt, za dwóch trafionych zawodników przyznajemy 3 punkty a za całe podium aż 6!
Do wygrania bardzo cenne nagrody, w tym narty z serii Supershape, Super Joy, buty Vector oraz wiele innych!
Dodatkowo, dla osób, które w dany weekend zdobędą najwięcej punktów mamy kaski i gogle!

Zapraszamy do udziału, nagrody czekają!
What’s Your Limit?
Szczegółowy regulamin tutaj.


Zarejestruj się i wytypuj podium wybranych zawodów Pucharu Świata

Twoje dane:


(Na adres mailowy zostanie wysłane wygenerowane hasło abyś mógł sprawdzic swoje typy. Podanie ważnego adresu email jest podstawą do przyznania nagrody)


Rejestrując się, akceptujesz warunki regulaminu


Zaloguj się i sprawdź swoje typy

(Hasło otrzymałeś na podany przy pierwszym głosowaniu adres e-mail.)

Przypomnij hasło:

(Podaj e-mail a wyślemy na niego nowe hasło)

W związku z odwołanymi zawodami w dniu 14.01: zjazdem mężczyzn w Wengen oraz kombinacją kobiet w Altenmarkt-Zauchensee, listy klasyfikacyjne uwzględniają zawody z 15.01: slalom męski z Wengen oraz zjazd kobiet z Altenmarkt-Zauchensee.

Lista wyników jest aktualizowana po każdym weekendzie. Pobierz najnowszą kopię:

Nagrodami w konkursie są:

§ I miejsce:

  • narty Supershape i.Speed w wybranej długości, but Vector EVO ST w wybranym rozmiarze, wybrany model kasku, gogli i kijów ALBO
  • narty Super Joy w wybranej długości, but damski Vector EVO 110 W w wybranym rozmiarze, wybrany model kasku, gogli i kijów

§ II miejsce:

  • wybrany model buta z serii Vector lub Advant Edge, wybrany model kasku, gogli i kijów

§ III miejsce:

  • wybrany model kasku, gogli i kijów

§ IV i V miejsce:

  • kask Stivot white lime

Nagrodami dla zwycięzców każdej z Weekendowych Edycji są:

§ I miejsce:

  • ask Stivot black/white i gogle Horizon black

§ II i IV miejsca:

  • gogle Solar (kolor według dostępności)

* prezentowane grafiki przedstawiają przykładowe zestawy. Finalne zestawy oprócz nart i butów (w przypadku nagrody 1 i 2) do wyboru przez laureatów.

REGULAMIN KONKURSU 


„Wytypuj podium Pucharu Świata z HEAD!”   

I. Postanowienia ogólne 


1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Wytypuj podium Pucharu Świata z HEAD!”, zwany dalej „Konkursem”, określa zasady, mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa  w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest HEAD International GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach Austria, zwana dalej „Organizatorem”.  
3. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.).  
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
5. Celem Konkursu jest promocja sprzętu marki HEAD. 
 

II. Uczestnicy Konkursu 

 
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, akceptujące postanowienia niniejszego Regulaminu oraz deklarujące chęć udziału  w Konkursie i spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które dokonają czynności opisanych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.  
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające  w stosunku przysposobienia.
3. Osoby nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie nie są uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się wyłącznie jeden raz w Serwisie poprzez utworzenie osobistego konta Uczestnika Konkursu w Serwisie.  
 

III. Czas trwania i miejsce Konkursu 

 
1. Konkurs trwać będzie od dnia 14 grudnia 2016 roku do dnia 8 marca 2017 roku. Termin ten obejmuje typowanie wyników wybranych Zawodów Alpejskiego Pucharu Świata do dnia 29 stycznia 2017 roku, następnie wyłonienie zwycięzcy oraz wydanie nagrody. Okres składania i rozpatrywania reklamacji trwać będzie do dnia 8 kwietnia 2017 roku.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 1, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.  
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem specjalnie dedykowanej na potrzeby Konkursu strony internetowej – Serwisu  www.head.pl/konkurs zwanego dalej „Serwisem” należącej do Organizatora,  w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie. 

IV. Zasady i przebieg Konkursu 

 
1. Dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zarejestruje się w Serwisie, podając w tym celu wymagane przez Organizatora dane: imię, nazwisko, nickname na potrzeby Konkursu, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin, tworząc w ten sposób osobiste konto w Serwisie.  
2. Niezbędnym warunkiem wzięcia udział w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie, oznaczającego akceptację oświadczenia o treści:
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez HEAD International GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach Austria dla celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celach marketingowo-badawczych i statystycznych związanych  z działalnością Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania.”  
3. Konkurs polega na wytypowaniu przez Uczestnika trzech zawodników, biorących udział w konkurencji zawodów narciarskich Alpejskiego Pucharu Świata (szczegółowo określonych w Serwisie), zwanej dalej „Zawodami”, którzy zajmą miejsca na podium w danej rywalizacji. Uczestnik musi wytypować pierwszą trójkę w każdych Zawodach, których dotyczy niniejszy Konkurs, wskazanych przez Organizatora w Serwisie.
4. Typowanie, o którym mowa w ust. 3 następuje poprzez wybór trzech zawodników spośród zawodników umieszczonych na liście przypisanej do konkretnych Zawodów, umieszczonej w Serwisie. Lista zawodników została stworzona na bazie wyników Alpejskiego Pucharu Świata w sezonie 2015/16 oraz 2016/17. Na liście uwzględniony został każdy zawodnik, który zdobył punkty Pucharu Świata, w którejkolwiek  z rozgrywanych konkurencji.
5. W przypadku, gdy Uczestnik chciałby wytypować zawodnika z aktywną licencją FIS spoza wymienionej w ust. 4 powyżej listy, może to zrobić drogą mailową z adresu użytego do rejestracji w Serwisie (umożliwiając Organizatorowi identyfikację Uczestnika z jego osobistym kontem w Serwisie) na adres marketing@pl.head.com – zaznaczając w tytule maila, że chodzi o zgłoszenie w Konkursie i podając w treści wiadomości imię i nazwisko wybranego zawodnika. W takim wypadku w zgłoszeniu dokonanym w Serwisie Uczestnik powinien jedno pole wyboru zawodnika pozostawić puste w związku z dokonaniem typowania zgodnie z niniejszym ustępem, stosując  instrukcję wskazaną w Serwisie.
6. Za prawidłowe wytypowanie zawodników, którzy zajmą  miejsca na podium w danych Zawodach (bez względu na zajęte miejsce), zostaną przyznane punkty w następujący sposób: • za prawidłowe wytypowanie jednego zawodnika z pierwszej trójki  w Zawodach, Uczestnik otrzymuje jeden punkt,   • za prawidłowe wytypowanie dwóch zawodników z pierwszej trójki  w Zawodach, Uczestnik otrzymuje trzy punkty, • za prawidłowe wytypowanie trzech zawodników z pierwszej trójki  w Zawodach, Uczestnik otrzymuje sześć punktów .  Łącznie, w jednych zawodach narciarskich Pucharu Świata Uczestnik może zdobyć maksymalnie sześć(6) punktów.  
7. Punkty zdobyte przez Uczestnika w wyniku prawidłowego typowania są zapisywane na osobistym koncie Uczestnika utworzonym w Serwisie przy rejestracji, o której mowa w ust. 1, a także możliwe do pobrania na ogólnodostępnej liście rankingowej Uczestników znajdującej się w Serwisie pod adresem www.head.pl/konkurs Wyniki publikowane będą również po każdym weekendzie trwania Konkursu na portalu społecznościowym Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/headski,  z wykorzystaniem wskazanego przy rejestracji nickname Uczestnika.
8. Typowanie zawodników w Zawodach może następować wyłącznie  w określonym czasie, tj. od momentu udostępnienia możliwości typowania danych zawodów za pośrednictwem Serwisu, najpóźniej do pierwotnie planowanego rozpoczęcia Zawodów, bez względu na ewentualne opóźnienia.  
9. Wykonanie czynności przewidzianych w powyższych ustępach w czasie trwania Konkursu jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Konkursu, a ich spełnienie jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
10. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy w liczbie pięciu (5), którym została przyznana  najwyższa liczba punktów spośród wszystkich Uczestników Konkursu,  w terminie wskazanym w Rozdziale III ust. 1. O kolejności zajętych miejsc zdecyduje łączna ilość zgromadzonych punktów w okresie wskazanym w Rozdziale III ust. 1.  W przypadku Uczestników, którzy otrzymali taką samą ilość punktów, o zwycięstwie decydować będzie pierwszeństwo zgłoszenia Uczestnika w Serwisie. Zwycięzców Konkursu wskazuje komisja, w skład której wchodzą trzy osoby, wyznaczone przez Organizatora, zwana dalej „Komisją Konkursową”. Na życzenie Uczestnika Organizator udostępni listę osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej.  
11. Dodatkowo, najpóźniej w środę następującą po weekendzie, podczas którego odbywały się Zawody („Weekendowa Edycja”), Komisja Konkursowa nagrodzi pięciu (5) Uczestników, którzy otrzymali kolejno największą liczbę punktów w Konkursie  w dany weekend. W przypadku Uczestników, którzy otrzymali taką samą ilość punktów, o zwycięstwie Weekendowej Edycji decydować będzie pierwszeństwo zgłoszenia Uczestnika w Serwisie. W tym zakresie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wyłącznie punkty zgromadzone podczas danego weekendu, bez względu na ogólną liczbę punktów, jaką zgromadził Uczestnik od momentu rejestracji w Serwisie.  
12. Do zadań Komisji Konkursowej należy: a) czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, b) rozstrzygnięcie Konkursu poprzez weryfikację Uczestników z najwyższą ilością zgromadzonych punktów, c) weryfikacja tożsamości Uczestników wytypowanych zgodnie do otrzymania nagrody z Regulaminem, d) ogłoszenie zwycięzców Konkursu.  
13. Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się w terminie określonym w Rozdziale III ust. 1, chyba, że zajdą okoliczności przewidziane w Rozdziale III ust. 2. Zwycięzcy Konkursu nagrodzeni zgodnie z ust. 10 i ust. 11 o wyborze zostaną poinformowani w terminie 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub Weekendowej Edycji, za pośrednictwem wskazanego w formularzu rejestracyjnym do Serwisu adresu e-mail i/lub numeru telefonu. Rozstrzygnięcie Konkursu ze imienia i nazwiska zwycięzców oraz lista nagrodzonych zgodnie z ust. 11, zostaną także opublikowane na stronie głównej Serwisu oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/headski. 
 

V. Nagrody 

 
1. Nagrodami w Konkursie są:  
• I miejsce:   narty Supershape i.Speed w wybranej długości, but Vector EVO ST  w wybranym rozmiarze, wybrany model kasku, gogli i kijów, o wartości około 6 115 złotych brutto  ALBO
narty Super Joy w wybranej długości, but damski Vector EVO 110 W  w wybranym rozmiarze, wybrany model kasku, gogli i kijów,  o wartości około 6 115 złotych brutto,  
• II miejsce: wybrany model buta z serii Vector lub Advant Edge, wybrany model kasku, gogli i kijów, o wartości około 3 116 złotych brutto,
• III miejsce: wybrany model kasku, gogli i kijów, o wartości około 1 257 złotych brutto, • IV i V miejsce: kask Stivot white lime, o wartości 639 złotych brutto.
2. Nagrodami dla zwycięzców każdej z Weekendowych Edycji są:  
• I miejsce: kask Stivot black/white i gogle Horizon black, o wartości 1 138 złotych brutto,
• II – IV miejsca: gogle Solar, o wartości 199 złotych brutto (kolor według dostępności).
3. Wartość nagród wskazana w ustępie 1 i ustępie 2 została ustalona zgodnie  z rekomendowanymi cenami producenta.  
4. Każdy ze zwycięzców zostanie nagrodzony nagrodą przewidzianą w ustępie 1 lub ustępie 2 zgodnie z zajętym miejscem z Konkursie lub Weekendowej Edycji. Organizator zastrzega, że w przypadku braku dostępności wskazanej nagrody, Organizator przydzieli nagrodę o porównywalnych parametrach technicznych, po kontakcie z Uczestnikiem. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. Uczestnik nie ma również możliwości zmiany nagrody, w tym jej rozmiaru po nadaniu nagrody do wysyłki.  
5. Wygrana w Konkursie za miejsca od pierwszego do trzeciego oraz w zakresie Weekendowej Edycji – za miejsce pierwsze, podlega opodatkowaniu zgodnie  z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z poźn. zm.),w wysokości 10% wartości nagrody. Wydanie nagrody może nastąpić jedynie po przekazaniu na rzecz Organizatora przez 
Uczestnika wskazanego jako zwycięzca, kwoty w wysokości należnego podatku od nagrody.
6. Uczestnik może jednak zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, bądź inna nagroda. Zrzeczenie się następuje w formie oświadczenia wysłanego w terminie 3 dni roboczych od poinformowania o zwycięstwie w Konkursie, na adres e-mail Organizatora marketing@pl.head.com, bądź listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora, pod rygorem jego bezskuteczności.
7. Organizator zastrzega, że nagrody prezentowane w materiałach reklamowych mogą w zakresie koloru nieznacznie różnić się w odcieniach od rzeczywistych kolorów, co jest wyłącznie wynikiem procesu druku ww. materiałów reklamowych.   
 

VI. Wydanie nagrody 

 
1. Warunkiem wydania nagrody dla zwycięzcy Konkursu lub Weekendowej Edycji będzie możliwość kontaktu mailowego lub telefonicznego ze zwycięzcą oraz pozytywna weryfikacja jego udziału w Konkursie, obejmująca w szczególności jego identyfikację oraz uzyskanie informacji na temat danych adresowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej potrzebnych do wysyłki nagrody. Dokonanie wyboru nagrody z puli wskazanej w Rozdziale V ust. 1 lub ust. 2 i zgodnie z jej dostępnością,  musi nastąpić wyłącznie drogą mailową. Podczas takiego kontaktu Organizator przekaże również niezbędne informacje dotyczące konieczności przekazania przez zwycięskiego Uczestnika kwoty należnego podatku na rachunek bankowy Organizatora.  
2. W przypadku niemożności kontaktu z Uczestnikiem będącym zwycięzcą Konkursu lub Weekendowej Edycji (kontakt: wiadomość email oraz telefon w ciągu trzech kolejnych dni; brak potwierdzenia otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem e-mail w ciągu trzech kolejnych dni od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora) oraz  w przypadku stwierdzenia, że zdobywcą nagrody jest Uczestnik, który nie spełnił warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik traci prawo do nagrody. Organizator wówczas przyzna nagrodę Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce  w Konkursie lub podczas Weekendowej Edycji.
3. Jeżeli podczas kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail Uczestnik Konkursu odmówił ujawnienia swoich danych osobowo-adresowych umożliwiających jego identyfikację, jak również odmówi podania danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody lub zaprzeczy jakoby brał udział w Konkursie, traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 2 zdanie drugie.  
4. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu i Weekendowej Edycji za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 21 dni roboczych od dnia zamieszczenia w Serwisie rozstrzygnięcia Konkursu, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie i skutecznym skontaktowaniu się ze zwycięzcą Konkursu.  
5. Warunkiem wysłania nagród jest przekazanie kwoty należnego podatku przez zwycięzcę Konkursu lub Weekendowej Edycji na wskazany rachunek bankowy Organizatora i przesłanie Organizatorowi potwierdzenia przelewu.  
6. Warunkiem wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody, stanowiącego potwierdzenie odebrania nagrody.  
7. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę – przez podpisanie listu przewozowego załączonego do przesyłki – jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika Konkursu.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody lub niemożność wydania jej w terminie, o którym mowa w ust. 4, w przypadku gdy pomimo dochowania przez Organizatora należytej staranności, z powodu podania przez Uczestnika nieprawdziwego lub niepoprawnego numeru telefonu lub/i adresu, wydanie nagrody lub wydanie jej w terminie, o którym mowa w ust. 4, okaże się niemożliwe.

VII. Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu - HEAD International GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach Austria. Dane są przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celach marketingowo-badawczych  i statystycznych związanych z działalnością Organizatora. 2. Uczestnicy, w chwili przystąpienia do Konkursu, przez podanie danych przy rejestracji do Serwisu, o której mowa w Rozdziale IV ust. 1, akceptując oświadczenie określone w Rozdziale IV ust. 2, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych dla potrzeb określonych w ust. 1 oraz do publikacji ich danych osobowych w związku  z wygraniem Konkursu. Osobom, których dane te dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia, na warunkach określonych  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).  3. Uczestnicy Konkursu w chwili przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną  w rozumienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm).  4. Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale odmowa ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i jest równoznaczna z rezygnacją  z udziału w Konkursie.   5. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe na potrzeby Konkursu jest Organizator Konkursu.  
 

VIII. Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia do niniejszego Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej przesłane listem poleconym na adres Organizatora w Polsce - ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków w terminie do dnia 8 kwietnia 2017 roku. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data stempla pocztowego.  
2. Reklamacja powinna zawierać:  
• imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu, adres e-mail umożliwiający identyfikację osobistego konta Uczestnika w Serwisie;
• dokładny opis powodu stanowiącego podstawę reklamacji;
• treść żądania.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniki reklamacji Organizator poinformuje zgłaszającego przesyłając odpowiedź  z zajętym stanowiskiem, listem poleconym na adres Uczestnika Konkursu wskazany  w zgłoszeniu reklamacyjnym.  
4. Organizator będzie rozpatrywać zgłoszone reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.  
5. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji osobie zgłaszającej przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym, właściwym zgodnie  z obowiązującymi przepisami.  
 

IX. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z Regulaminem oraz z jego zaakceptowaniem.  
3. Regulamin dostępny jest co najmniej przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.head.pl/konkurs  
4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.).